Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh năm 2016-2017 có đáp án

3.5 (69.3%) 43 votes

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 9 cấp huyện Phù Ninh thuộc tỉnh Phú Thọ năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 2 phần, trắc nghiệm và tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 8 điểm và phần tự luận chiếm 12 điểm theo thang điểm 20, đề thi gồm có 5 trang, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

Trích 2 câu trong đề thi phần tự luận

Câu 1. (2,0 điểm)
a) Hãy lập sơ đồ thể hiện cơ cấu các ngành dịch vụ ở nước ta.
b) Tại sao ở những nơi đông dân thì tập trung nhiều hoạt động dịch vụ?
Câu 2. (4,5 điểm)
a) Phân tích những điều kiện để phát triển ngành giao thông vận tải nước ta.
b) Tại sao để phát triển kinh tế – xã hội ở miền núi nước ta, giao thông vận tải phải đi trước một bước?

Đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 9 phòng GD&ĐT Phù Ninh 2016-2017

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1xMDfOpxSwBPtqt9hagNbXKzfocsPwtVm

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/ntc4x5g5z0o145l/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_dia_ly_lop_9_phong_GD%26DT_Phu_Ninh_nam_hoc_2016-2017.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *