Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên năm 2015-2016 có đáp án

Rate this post

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2016 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu từ 3 đến 5 điểm theo thang điểm 20, nội dung đề thi có đề cập đến phần địch những dấu mốc trong lịch sử và ói lên công lao của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình hoạt động cách mạng năm 1945.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GĐ&ĐT Thái Nguyên 2015-2016

Link tải đề thi HSG

Google Drive: https://drive.google.com/open?id=0B7erB37H7GgCX01yZl83MHJFblU

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/a187frjhrz4leyy/DeThiHSG.Com–Dap_an_va_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9_phong_GD%26DT_Thai_Nguyen_nam_hoc_2015-2016.pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *